การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ของอาจารย์และ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงบนฐานข้อมูล Google Scholar

351 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ของอาจารย์และ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงบนฐานข้อมูล Google Scholar

        สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ของอาจารย์และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงบนฐานข้อมูล Google Scholar เพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ รวมทั้งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกนั้น

        สถาบันวิจัยและพัฒนาขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัย ดำเนินการสร้างโปรไฟล์บนฐานข้อมูลดังกล่าว โดยสามารถศึกษาข้อมูลการสร้างโปรไฟล์ตามเอกสารแนบที่ส่งมาด้วย หรือตามลิ้ง การใช้งาน Google Scholar Citation Profile อนึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาจะนับการมีโปรไฟล์บนฐานข้อมูล Google Scholar เป็นหนึ่งในคุณสมบัติ ของอาจารย์และนักวิจัยในการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย หรือการขอรับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้น ทั้งนี้ ผู้สร้างโปรไฟล์จะต้องใส่ข้อมูล ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ที่เป็นชื่อ-สกุลเดียวกับ ที่ระบุไว้ในระบบ e-Profile ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเท่านั้น