เปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

322 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

         หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Flagship แบบฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2564 โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย 
         ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านทุน ววน. ปีงบประมาณ 2564 ผ่านหน่วยงาน บพค. ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอผ่านระบบ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx และศึกษาละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยหน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อนางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง หรือนางสาววรรษมล แสนทวีสุข โทร. 02-244-5280-4

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

                1. ประกาศโจทย์-seed-fund-ปีงบประมาณ-2564_Final
                2. คู่มือการคำนวณงบประมาณฉบับปรับปรุงครั้งที่-1_24Nov2020) 
                3. Form_Full-proposal_Flagship64_Final