วช.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้ทุน ววน.ปีงบประมาณ 2564 (โปรแกรมที่ 7)

583 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วช.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย  (Full  Proposal) ภายใต้ทุน ววน.ปีงบประมาณ 2564 (โปรแกรมที่ 7)

             สำนักงานวิจัยการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2564 โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร  ในประเด็นมุ่งเน้นทั้ง 6 ประเด็น ดังนี้
             ประเด็นที่ 1 Zero Waste
                          1.1 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

             ประเด็นที่ 2 ขยะ
                          2.1 การบริหารจัดการขยะเชิงสังคม
                          2.2 การบริหารจัดการขยะเชิงนโยบาย

             ประเด็นที่ 3 PM 2.5
                          3.1 การสร้างความรับรู้ของประชาชน
                          3.2 การบริการจัดการ PM 2.5
             
             ประเด็นที่ 4 ก๊าซเรือนกระจก
                          4.1 การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ
             
             ประเด็นที่ 5 อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย
                          5.1 การจัดการ ป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางบกและทะเล
                          5.2 การจัดการและคุ้มครอง รวมทั้งสร้างสมดุลระบบนิเวศทางบกและทะเล
                          5.3 การรับมือภัยพิบัติ

             ประเด็นที่ 6 ภัยแล้ง
                          6.1 การเตรียมการป้องกัน และลดผลกระทบภัยแล้ง


             สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านทุน ววน. ปีงบประมาณ 2564 ผ่านหน่วยงาน วช. ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอได้ผ่านระบบ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx และศึกษาละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ www.nrct.go.th และ http://nriis.nrct.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 ธันวาคม 2563 เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช.จะไม่รับการพิจารณา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อนางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง หรือนางสาววรรษมล แสนทวีสุข โทร. 02-244-5280-4

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

                  1. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 โปรแกรมที่ 7 (ววน)

                  2. Full Proposal-โปรแกรมที่ 7(ทุนววน)

                  3. ppt การยื่นข้อเสนอโครงการ ปี 64