วช.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2564 (โปรแกรมที่ 8)

537 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วช.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย  (Full  Proposal) ปีงบประมาณ 2564 (โปรแกรมที่  8)

            สำนักงานวิจัยการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2564 โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย เพื่อตอบโจทย์ด้านสังคมสูงวัย ในประเด็นสำคัญ ดังนี้

             1) เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการดำรงชีวิต (Assisted living) สำหรับผู้สูงอายุ
             2) การอยู่ร่วมกันของคนทุกวัย (การเอื้ออาทร การ contribute ให้กับสังคม)
             3) โอกาสและผลกระทบ Aging Society
             4) เกษียณคือพลัง


             สถาับนวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรนที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 ผ่านหน่วยงาน วช. ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอได้ผ่านระบบ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx และศึกษาละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ http://nriis.nrct.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อนางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง หรือนางสาววรรษมล แสนทวีสุข โทร. 02-244-5280-4

 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

            1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ โปรแกรมที่ 8

            2. Full Proposal-โปรแกรมที่ 8