บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ด้านทุน ววน.ปีงบประมาณ 2564 (โปรแกรมที่ 4)

236 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย  (Full  Proposal)  ด้านทุน  ววน.ปีงบประมาณ  2564  (โปรแกรมที่  4)

             หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2564 โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
             สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านทุน ววน. ปีงบประมาณ 2564 ผ่านหน่วยงาน บพค. ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอได้ผ่านระบบ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx และศึกษาละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564 ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 มกราคม 2564 โดยหน่วยงานรับรองข้อเสนอ วันที่ 29 มกราคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อนางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง หรือนางสาววรรษมล แสนทวีสุข โทร. 02-244-5280-4

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

                     
1. ประกาศโจทย์ปี-64-AI-research_final

                      2. ระเบียบสภา_หลักเกณฑ์สนับสนุนทุนแก่ภาคเอกชนฯ

                      3. คู่มือการคำนวณงบประมาณฉบับปรับปรุงครั้งที่-1_24Nov2020

                      4. Form_Full-proposal_Flagship64_Final