เปิดรับข้อเสนอด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

1497 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดรับข้อเสนอด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

              สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เปิดรับคำของบประมาณด้านวิจัยและด้านนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภท Basic Research Fund ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) โดยยื่นผ่านหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานที่เป็นการพัฒนานักวิจัย สร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงตอบโจทย์ประเทศนั้น

             
 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)  http://nriis.nrct.go.th/  ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-2445280-4


                 กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยสวนดสุิต ที่สนใจ
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ภายใต้คำแนะนำของสถาบันวิจัยและพัฒนา

   วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.  และ
    วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

    ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11201 ชั้น 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

           

      เอกสารที่เกี่ยวข้อง

                          1. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ ววน. - Fundamental Fund

                          2. แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย - Fundamental Fund

                          3. แบบฟอร์มเสนอโครงการนวัตกรรม  - Fundamental Fund

                          4. แผนด้าน ววน.  - Fundamental Fund

                          5. ตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR) ของยุทธศาสตร์หน่วยงาน  - Fundamental Fund

                          6. Timeline การเปิดรับข้อเสนอโครงการ  - Fundamental Fund

                          7. คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS สำหรับนักวิจัย  - Fundamental Fund

 

สามารถชมวิดีโอการประชุมย้อนหลังได้ที่

    การประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงการขอสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม