การประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

2018 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ประจำปี  2565

               สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : SDU Directions: SMALL but SMART ประจำปี พ.ศ. 2563-2567 โดยมี รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา กล่าวเปิดประชุมพร้อมชี้แจงนโยบายด้าน ววน. และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมีประเด็น ดังนี้

                1. นโยบายด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา

                2. แนวทางการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)