การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 16

183 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 16

การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 16 : “NU Research Foresight: Beyond 30 years”

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

ณ นำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

 กลุ่มผลงานนำเสนอที่เปิดรับดังนี้:

        - กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        - กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

        - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Deadline submission: 15 กรกฏาคม 2563 รับเฉพาะผลงานบทความฉบับเต็ม (Full Paper)

Website: http://conference.nu.ac.th/nrc16/

     

สอบถามข้อมูล:

งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8641, 0 5596 8788

E-mail: nrc@nu.ac.th