ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพธ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

84 จำนวนผู้เข้าชม  |  วารสารวิจัย

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพธ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

        วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจและการจัดการ

       สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/jpcru