การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

183 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

       ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับชาติดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข็มแข็งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ และมีส่วนในการนำความรู้ทางวิชาการมาเผยแพร่เพื่อพัฒนาประเทศไทย

     สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference