ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564

259 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564

         หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในแพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

         แผนงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) ในแผนงานย่อยดังนี้
        1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และส่วนประกอบมูลค่าสูง
        2. การพัฒนายา ชีววัตถุ เซลล์บาบัด และระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน
        3. การพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
        4. การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
       5. แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
      6. แผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน
      7. ระบบคมนาคมแห่งอนาคต (Future Mobility) และหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)

        เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=5308

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ติดต่อนางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง โทร. 02-244-5280-4