การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการวิจัย (R-System Plus) 

476 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการวิจัย (R-System Plus) 

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการวิจัย (R-System Plus) ให้กับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11305 ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต