อบรมการใช้งานระบบจัดการงานวิจัย

527 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อบรมการใช้งานระบบจัดการงานวิจัย

 สถาบันวิจัยเเละพัฒนา กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการวิจัย (R-System Plus) ให้กับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 –12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11305 ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต