นางสาวณัฐณิชา มีงาม

288 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นางสาวณัฐณิชา มีงาม

  

ชื่อ – สกุล

:        นางสาวณัฐณิชา มีงาม

ตำแหน่ง 

:        เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445280-4

อีเมล 

:         watsamon.san@gmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

:        ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ                     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต