ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

1156 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ  2565

           กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่

1. มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล

2. ค่านิยมในสังคมไทย

     ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอให้อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการฯ จำนวน 10 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล ในรูปแบบ MS Word และ PDF จำนวน 1 แผ่น มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เพื่อจัดส่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่อไป ทั้งนี้ อาจารย์/นักวิจัยต้องให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานขึ้นไปอย่างน้อย 1 ระดับชั้น ให้ความเห็นชอบและรับรองความสามารถในการดำเนินวิจัย

              หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล เบอร์โทรศัพท์ 02-244-5280-4

 

เอกสารเพิ่มเติม

1. (ประกาศ) 

2. (ข้อเสนอโครงการ)