ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจ ัยทุนโครงการ Institutional Link (IL) ประจำปี 2563

332 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจ ัยทุนโครงการ Institutional Link (IL) ประจำปี 2563

       ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทุนโครงการ Institutional Link (IL) ประจำปี 2563 ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund – NRCT Thailand Research and Innovation Partnership Fund

       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมกับ British Council เปิดรับทุนโครงการ Institutional Link (IL) ประจำปี 2563 ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund – NRCT Thailand Research and Innovation Partnership Fund ซึ่งเป็นทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เริ่มต้นและพัฒนาความร่วมมื อระหว่างกลุ่มนักวิชาการหน่วยงานรัฐ และสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรและประเทศไทย 2) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความเ ชี่ยวชาญและความรู้การวิจัย  3) สร้างศูนย์ท้องถิ่นสำหรับการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม โดยสาขาวิชาการที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1. Bio Economy, Circular Economy and Green Economy

2. AI for all, Data Economy

3. Aging Society

4. Social Science and Humanity

5. Sustainable Management of Natural Resource

       สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอให้อาจารย์/ นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทางออนไลน์ที่ https:// www.britishcouncil.or.th/ programmes/education/ our-work-support-higher-edu cation-and-research-sector /NewtonFund/ institutional-links ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.

       ขอให้ท่านทำบันทึกข้อความแจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวณิชาภัส   ตั้งบวรพิมล เบอร์โทรศัพท์ 02-244-5280-4 หรือ Id line: warin_chom