ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

267 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ  2563

           ด้วยเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.หรือ สกอ.เดิม) ขอเชิญนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุน ดังนี้

           1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563
           2. โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

           ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอให้อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการฯ จำนวน 4 ชุด (ฉบับจริง) และแผ่นบันทึกข้อมูล ในรูปแบบ MS Word และ PDF จำนวน 1 แผ่น มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 เพื่อจัดส่งเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล เบอร์โทรศัพท์ 02-244-5280-4