นางอรทัย โกกิลกนิษฐ

298 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นางอรทัย โกกิลกนิษฐ

 

ชื่อ – สกุล

:         นางอรทัย โกกิลกนิษฐ

ตำแหน่ง 

:         ผู้จัดการหน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445285

อีเมล 

:         orataicomca@hotmail.com
 ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท

       วท.ม. การจัดการทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี

:        วท.บ. วิทยาศาสตร์-สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี