ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

899 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

         กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป
         สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/ 

          รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 043-754-416