การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการงบประมาณแผ่นดินปี 2563

395 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการงบประมาณแผ่นดินปี 2563

         สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรูปแบบใหม่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และรับทราบรายละเอียดในการดำเนินการด้วยตนเอง (ทั้งนี้สามารถมีผู้ติดตามได้ไม่เกิน 1 ท่าน) ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หากขัดข้องประการใด กรุณาแจ้งให้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางสาวพีรดา พงษ์ทอง และนางสาวณปภร เจี้ยงเห้ง เบอร์โทรศัพท์ 02-2445280-4


          เอกสารที่เกี่ยวข้อง

                            - กรอบยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ (ฉบับเต็ม)