การประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี ๒๕๖๓

269 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี ๒๕๖๓

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและข้อค้นพบจากการวิจัยร่วมกัน
       สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยฯ โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconference// ได้ตั้งแต่บัดดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

>>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
       โทร. ๐๒-๕๐๔-๗๕๘๙
       E-mail : stouconference@gmail.com 

       ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

           - ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ  "มสธ.วิจัย  ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น"  ประจำปี  ๒๕๖๓