พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับจังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

159 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับจังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

            มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ภายใต้โครงการ การพัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และรศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563