วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

784 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ท่านส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั้งนี้บทความที่ตีพิมพ์จะมีการตรวจความ ถูกต้องเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) และกองบรรณาธิการ รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://research.dru.ac.th/h-journa/index.php หรือติดต่อสอบถามได้ที่สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ โทร. ๐-๒๔๙๐-๑๘๐๑ ต่อ ๒๑๔๒ และ อีเมลล์ journal.humanadru.ac.th