เชิญชวนผู้สนใจส่งบทความ วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

232 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เชิญชวนผู้สนใจส่งบทความ วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

        สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความ วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่: https:// www.tci-thaijo.org/ index.php/truhusocjo/index