นางสาวนภาพร บุญเถิม

235 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นางสาวนภาพร บุญเถิม


ชื่อ – สกุล

:         นางสาวนภาพร บุญเถิม

ตำแหน่ง 

:         เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445280-4

อีเมล 

:         napaporn.girlz@gmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

:        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               มหาวิทยาลัยสวนดุสิต