นางบุษบา เนกขัม

262 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นางบุษบา เนกขัม

 

ชื่อ – สกุล

:         นางบุษบา เนกขัม

ตำแหน่ง 

:        เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445280-4

อีเมล 

:         bnekkham@gmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาโท

       ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปริญญาตรี

:        คค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูจันทรเกษม