นางสาวเพ็ญภาพร กระเวน

224 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นางสาวเพ็ญภาพร กระเวน


ชื่อ – สกุล

:         นางสาวเพ็ญภาพร กระเวน

ตำแหน่ง 

:        เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445280-4

อีเมล 

:         jubkajibjub3@gmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาโท

        บธ.ม. สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาตรี

:        ศศ.บ. การจัดการ สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา