การประกวดรางวัลผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

416 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประกวดรางวัลผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข้อ 1 คุณสมบัติของผู้เสนอผลงานวิจัย

          (1) เป็นนักศึกษาผู้สร้างผลงาน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาผู้สร้างผลงาน หรือคณะ/หน่วยงานของนักศึกษาผู้สร้างผลงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
          (2) เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว นับจากวันประกาศ
          (3) เป็นบุคคลที่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย
 
ข้อ 2 คุณสมบัติของผลงานวิจัย

          (1) ผลงานวิจัยที่เข้าร่วมประกวดต้องเป็นผลงานวิจัยจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่กำหนดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยนักศึกษาต้องได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนและมีระยะเวลาใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมการดำเนินการวิจัยตลอดภาคการศึกษา ผลงานต้องมีการกำหนดปัญหา ขอบเขต การศึกษามีแนวคิดทฤษฎีใหม่ มีวิธีการเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การวิเคราะห์ข้อมูลมีความชัดเจน มีประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการเกิดการต่อยอดไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
          (2) เป็นผลงานวิจัยที่ศึกษาวิจัยและเรียบเรียงโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และดำเนินการแล้วเสร็จตามที่หลักสูตรกำหนด
          (3) ผลงานวิจัยต้องมาจากงานวิจัยที่ดำเนินการถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณการวิจัย
          (4) ผลงานวิจัยต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
 
ข้อ 3 สาขาของผลงานวิจัย

          (1) สาขาการท่องเที่ยว หรือวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
          (2) สาขาคหกรรรมศาสตร์ ธุรกิจบริการอาหาร ศาสตร์การบริโภคอาหาร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
          (3) สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
          (4) สาขาวิชาปฐมวัย และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
          (5) สาขาด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นวัตกรรมกายภาพและชีวภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อ 4 การให้รางวัลผลงานวิจัย
      
          (1) รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ผู้สร้างผลงานผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละสาขาจะได้รับเงินรางวัล อันดับที่ 1 จำนวนเงิน 3,000 บาท อันดับที่ 2 จำนวนเงิน 2,000 บาท และอันดับที่ 3 จำนวนเงิน 1,000 และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นต้องมีคะแนนการประเมินเกินร้อยละ 80
          (2) รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ผู้สร้างผลงานจะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากต้องมีคะแนนการประเมิน เกินร้อยละ 80
          (3) รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ผู้สร้างผลงานจะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากต้องมีคะแนนการประเมิน เกินร้อยละ 70
 
ข้อ 5 การพิจารณาตัดสินและอนุมัติ

          คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้คัดเลือกและตัดสินผลงานวิจัยของนักศึกษาที่สมควรได้รับรางวัล ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และหากพบหลักฐานในภายหลังว่า ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะพิจารณาเพิกถอนผลการตัดสินและตัดสิทธิ์การพิจารณาในครั้งต่อไป

ข้อ 6 การจัดส่งผลงาน

          (1) จัดส่งผลงานในรูปแบบบทความวิจัย จำนวน 10-15 หน้า
          (2) จัดแสดงผลงานในรูปแบบของโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนดในวันที่มีการประกวดผลงานวิจัย

ข้อ 7 ระยะเวลาดำเนินงาน
         
          เปิดรับสมัครผลงาน          ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2563
          พิจารณารางวัล              25 พฤษภาคม 2563
          ประกาศผลรางวัล            25 พฤษภาคม 2563
          นำเสนอผลงาน              25 พฤษภาคม 2563

                    ดาวน์โหลด Template และสมัครพร้อมแนบบทความจาก QR Code หรือลิงก์ที่แนบมานี้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 
 
                    - Template (ดาวน์โหลด)

                    - ใบสมัคร คลิกสมัคร

                 
                                                                       

                                         Template บทความ                                    สมัครประกวดผลงาน


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
         คุณณัฐณิชา  02-244-5041-2

         คุณวิชญา     02-244-5049