ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์

268 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์

        ด้วย คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดทำ "วารสารวิทยาการจัดการวำลยอลงกรณ์ ปริทัศน์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยเเพร่บทความวิชาการ เเละผลงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ เเละสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษาทั้งภายในเเละภายนอกมหาวิทยาลัย นักวิชาการเเละผู้สนใจทั่วไป
        สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์ ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ http://fms.vru.ac.th/Journal_Management/contact.php