ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร “เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี”

321 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร “เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี”

                คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดทำวารสารวิชาการ “วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่สังคมทั้งในแวดวงวิชาการและผู้สนใจทั่วไป โดยกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ

                  สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://tci-thaijo.org/index.php/ait/index