ประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค

233 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค

         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษ าศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเป ลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเ ติมได้ที่ http:// edumis.pn.psu.ac.th/ erc2020/