ผศ.ดร.นิศานาถ มั่งศิริ

200 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผศ.ดร.นิศานาถ มั่งศิริ


ชื่อ – สกุล

:         ผศ.ดร.นิศานาถ มั่งศิริ

ตำแหน่ง 

:         อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445281

อีเมล 

:         nisanat_man@yahoo.comประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก

:        กจด. การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท

       บธ.ม. การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม

ปริญญาตรี

:        ศศ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต