ประชาสัมพันธ์เเละเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยเเพร่ในวารสาร

228 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 ประชาสัมพันธ์เเละเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยเเพร่ในวารสาร

              วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เเละเป็นโอกาสให้บุคลากรสำหรับเผยเเพร่งานวิชาการสู่สังคม โดยเผยเเพร่ทางระบบออนไลน์ (e-Journal) อีกทั้งวารสารมีคุณภาพตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2
             ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจร่วมส่งผลเผยเเพร่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/2r/index