ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

116 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

 
                        ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยแบ่งระดับการวิจัยจำนวน 3 ระดับ คือ 1) การดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ 2) การเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ และ 3) นวัตกรรมงานวิจัย จำนวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 1. การวิจัยและพัฒนาระบบอาวุธทหารบก 2. การวิจัยและพัฒนายานยนต์ทางบก 3. การวิจัยและพัฒนายานพาหนะทางน้ำและสะเทินน้ำสะเทินบก (In Land Water) 4. การวิจัยและพัฒนาด้านการบิน 5. การวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 6. การวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรและอื่น ๆ 7. การวิจัยและพัฒนาด้านหลักการและหลักนิยม 8. การวิจัยด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากองทัพ ดังเอกสารแนบ
               ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอให้อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการฯ ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. อาจารย์/นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการฯ จำนวน 1 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนออธิการบดีลงนามและส่งคืนอาจารย์/นักวิจัยไปจัดทำสำเนา
2. อาจารย์/นักวิจัยนำส่ง 1) ข้อเสนอโครงการฯ จำนวน 15 ชุด (ฉบับจริง 1ชุด และสำเนา 14 ชุด) 2) แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการฯ ในรูปแบบ MS Word และ PDF จำนวน 2 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563 เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาได้นำส่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล เบอร์โทรศัพท์ 02-244-5280-4
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

                1. ประกาศโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ  2563
                2. แบบเสนอโครงการวิจัย