ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือดำเนินการในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล และขอเชิญผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดงสินค้า Geofair ในงาน APGN 2022

16 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือดำเนินการในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล และขอเชิญผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดงสินค้า Geofair ในงาน APGN 2022

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและผู้ในสนใจ เข้าร่วมส่งผลงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือดำเนินการในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล และขอเชิญผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดงสินค้า Geofair ในงาน APGN 2022 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับจังหวัดสตูล โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG และประชุมหารือแนวทางการจัดงาน APGN 2022 (Asia Pacific Geoparks Network) ร่วมกับกรมทรัพยากร ธรณี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565


ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือดำเนินการในพื้นที่อุทยานธรณี และร่วมจัดนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ 7-10 กันยายน 2565 และเชิญชวนผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดงสินค้า Geofair ในงาน APGN 2022 โดยประสานงานได้ที่ นางสาววรินทรา เทพจู นักธรณีวิทยาชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 065 663 5465   

รายละเอียดดังเอกสารแนบ