ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงาน ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

42 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงาน ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคลากร ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดชิงรางวัล “NCPD Innovation Award 2022” ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และเครือข่ายสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระหว่างสถาบันการศึกษา เพื่อทำให้เกิดการรวบรวมและการให้บริการทางวิชาการอย่างกว้างขวางต่อสาธารณะในวงกว้างต่อไป  

ผู้ที่สนใจสามารถดำเนินการ ดังนี้

          1. ส่งบทความวิชาการ/วิจัย นำเสนอแห่งละ 3-5 บทความ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2565

          2. ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล และจัดแสดงนิทรรศการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565

          3. ขอรายชื่อผู้ประสานงานหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อคนพิการ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแนบแบบฟอร์มตอบรับมาพร้อมนี้ รายละเอียดดังแนบ

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/L49WYjz7n/Document/อว_0603_17_ว561.pdf?v=202012190947