ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

26 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme /PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2566-2567 ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม 2565 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสจะสนับสนุนงบประมาณให้แก่โครงการที่ได้รับการคัดเลือกตามรายละเอียดและอัตราที่ระบุไว้ใน Call for Proposals


ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://bit/ly/3vpd1cs หรือตาม QR Code ตามเอกสารที่แนบมา

ผู้เสนอโครงการจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัครจำนวน 8 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 7 ชุด) พร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 สอบถามรายละเอียดได้ที่นางสาววรรณี กล่อมละเอียด โทร. 0 2610 5423 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wannee.mhesi.go.th รายละเอียดดังแนบ https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/L49WYjz7n/Document/อว_0202_3_ว9798.pdf?v=202012190947