ขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความ

21 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร ลงตีพิมพ์ในงานวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2565 โดยสำนักงาน กสทช.

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความ เพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2565 โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000 บาท รายละเอียดดังแนบ

https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/L49WYjz7n/Document/สทช2108_ว22737.pdf?v=202012190947