ขอประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมส่งบทความในโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 5

30 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมส่งบทความในโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 5

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมส่งบทความในโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมในยุค Next Normal” จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เดิมมีกำหนดให้ส่งบทความในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกันนั้น

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจที่จะเผยแพร่ผลงานในการประชุมดังกล่าวมากขึ้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงขอขยายเวลารับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์   http://journal.cpru.ac.th/web/conference/

ผู้ที่สนใจส่งผลงานสามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุภารัตน์ ปราบคะเซ็นทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 06 3784 5141 รายละเอียดแนบ