ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความ

25 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ และขอเผยแพร่วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ (เดือนมกราคม-มิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความทางวิชาการและบทความวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.hec.rmutp.ac.th/ หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 0 2665 3777 ต่อ 5238 รายละเอียดดังแนบ https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/L49WYjz7n/Document/อว_0652_03_1773.pdf?v=202012190947