ประชาสัมพันธ์เอกสารสำเนาหนังสือคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

20 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์เอกสารสำเนาหนังสือคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เอกสารสำเนาหนังสือคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง “ข้อเสนอแนวทางและมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในกลุ่มจังหวัดนำร่อง” เพื่อโปรดทราบและพิจารณานำไปใช้ประโยชน์และใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารต่อไป ดัง QR Code ที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย
https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/L49WYjz7n/Document/อว_0205_3_ว9800.pdf?v=202012190947