ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาหารด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

41 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาหารด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในกิจกรรม “การประกวดผลงานวิชาการ ด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างประเทศ” จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งจากนักวิชาการและผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยผู้จัดได้ขยายเวลารับสมัครผลงานจากวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
ผู้ที่สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/L49WYjz7n/Document/พม0504_1684.pdf?v=202012190947
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๑