ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน

31 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นวารสารราย 4 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและนำไปใช้ประโยชน์
 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ กองบรรณาธิการวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565) ISSN 2672-9369 (Online) ทางเว็บไซต์ http://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index

ดังรายละเอียดเพิ่มเติม