ขอเชิญบุคลากร ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2565

52 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญบุคลากร ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากร ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2565 จัดโดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยมีหลักสูตรดังนี้
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project Management Unit-PMU) วันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
4. เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
ทุกหลักสูตรอบรมระบบ ON-LINE โดยใช้โปรแกรมซูม (ZOOM) และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ WEBSITE “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” รายละเอียดดังแนบ https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/L49WYjz7n/Document/สสว_8_2565.pdf?v=202012190947