ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา ส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022

54 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา ส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา ส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ครั้งที่ 17 ในระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย  นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมส่งบทความ ผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 ได้ ทั้งในภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

          1. การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข

          2. การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง

          3. การวิจัยด้านการศึกษา

          4. การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

          5. การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม

          6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น          

โดยสามารถดูข้อมูลเล่ม (Proceedings) ย้อนหลัง และส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link : Thailand Research Expo Symposium) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดดังแนบ