ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต และนักศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

45 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต และนักศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต และนักศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Journal of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University : JMS NRRU) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ซึ่งกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) และการวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยเน้นสาขา ดังนี้

          1. สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ และบัญชี

          2. สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

          3. สาขาการท่องเที่ยว นันทนาการ และการจัดการโรงแรม

          4. สาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ และการเงิน

          5. สาขาการสื่อสาร 

ผู้สนใจเข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์เนตรชนก บัวนาค หมายเลขโทรศัพท์ 09 8916 3996 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวิชญ์ คำเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 08 6983 7140 รายละเอียดดังแนบ