ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Supporting Staff in the Thai Education System)

32 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Supporting Staff in the Thai Education System)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย (Routine to Research for Supporting Staff in the Thai Education System) ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 จัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้ สามารถเขียนโครงร่างงานวิจัยจากงานประจำหน้าเดียว (One-sheet R2R Proposal) เพื่อการวางแผนการดำเนินการวิจัยได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ การแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนางานประจำผ่านกระบวนการวิจัยได้  

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ http://thailandpod.org/ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 500 บาท และบุคคลทั่วไปจำนวน 800 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดดังแนบ