เข้าร่วมส่งผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา และผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA

23 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เข้าร่วมส่งผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา และผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมส่งผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา และผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA) จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Turning Challenges into Opportunities toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 และวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 2) เพื่อให้คณาจารย์ และนักศึกษาของสถาบันและภายนอกสถาบันได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในชาติและระดับนานาชาติ และ 3) เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ การอภิปรายร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Online ผ่านระบบ Zoom Meeting) 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งผลงานผ่านทาง Online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th และเข้าสู่เมนู “ลงทะเบียนส่งผลงาน” ภายในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังแนบ