ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th TECHCON 2022)

48 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th TECHCON 2022)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th TECHCON 2022) จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ภายใต้หัวข้อ “เชื่อมต่อเทคโนโลยีในวิถีชีวิตใหม่” ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่าง ๆ ทั้งจาก หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป สร้างบรรยากาศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย รูปแบบของงานกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ (นำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://techcon.siamtechno.ac.th กำหนดส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังแนบ