สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูชิตา สังข์แก้ว

40 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูชิตา สังข์แก้ว

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูชิตา สังข์แก้ว สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565) ชื่อเรื่อง ตัวแบบการพัฒนานโยบายการจัดการท่าเรือน้ําลึก เพื่อการสร้างความยั่งยืนแก่สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง กรณีศึกษาท่าเรือน้ําลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี